ELF EXPERT - Societate membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania si a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Evaluator independent atestat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

 RAPORT DE EVALUARE COMCEREAL S.A Prahova

pentru estimarea valorii actiunilor societatii in vederea retragerii de la tranzactionare in conditiile prevederilor Legii nr. 151/2014

 Nr. 223/27.04.2015

 Catre: COMCEREAL S.A Prahova

Referitor la evaluarea societatii comerciale COMCEREAL S.A Prahova pentru estimarea valorii capitalului actionarilor societatii la data de referinta 28.02.2015, in vederea retragerii de la tranzactionare in conditiile prevederilor Legii nr. 151/2014.

Raportul de evaluare se refera la estimarea valorii de piata a actiunilor societatii COMCEREAL S.A Prahova pe baza Standardelor de Evaluare 2014, in conformitate cu prevederile contractului nr. E203/24.03.2015 si a Rezolutiei nr. 4699/20.03.2015 a Oficiului Registrului

Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind desemnarea noastra ca evaluator.

In continutul raportului sunt prezentate metodele de evaluare si relevanta acestora in cazul evaluarii prezente.

Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza:

Certificarea evaluarii ;

 - Date generale in care se gasesc principalele elemente cu caracter specific care delimiteaza modul de abordare a evaluarii ;

- Analiza diagnostic care cuprinde un scurt istoric al societatii, diagnosticul juridic, comercial, operational, de organizare si resurse umane, financiar, precum si analiza pe baza indicatorilor economico financiari si analiza SWOT ;

- Evaluarea societatii contine prezentarea si aplicarea metodelor de evaluare,

rezultatele obtinute si opinia evaluatorului asupra valorii rezultate;

- Anexe contin elemente care sustin argumentele prezentate in raport.

Prin aplicarea metodelor de evaluare corespunzatoare celor doua abordari, respectiv abordarea prin venit, pe baza previziunilor realizate in urma analizei diagnostic, abordarea prin piata si abordarea bazata pe active, au rezultat urmatoarele valori :

Valoarea actiunilor societatii comerciale COMCEREAL S.A. Ploiesti stabilita pe baza abordarii prin venit este de 17,47 lei/actiune;

- Valoarea actiunilor societatii comerciale COMCEREAL S.A. Ploiesti stabilita pe baza abordarii prin active, este de 17,38 lei/actiune.

In opinia evaluatorului, pe baza concluziilor rezultate din analiza diagnostic si in special din cele desprinse din analiza SWOT si din testarea riscului de faliment, coroborate cu tendintele si realitatile actuale ale pietei specifice activitatii societatii, valorile rezultate in urma aplicarii metodelor prezentate sunt stabilite pe baze rezonabile, sustinute de capacitatea societatii de a genera fluxuri de venituri nete, evolutia pietei specifice, precum si de tendintele generale de evolutie a economiei in perioada pentru care s-au realizat previziunile.

Potrivit prevederilor art. 3, al. 1 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate si ale art. 134 al (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, evaluatorul trebuie sa determine media valorilor estimate prin cele doua metode.

Astfel rezulta ca valoarea medie a actiunilor societatii comerciale COMCEREAL S.A. Ploiesti in urma aplicarii celor doua metode este de 17,43 lei/actiune (17,47 lei + 17,38 lei)/2 = 17,43 lei/actiune.

Atragem atentia asupra faptului ca determinarea unei medii intre valorile obtinute pe baza celor doua abordari s-a facut ca urmare a prevederilor art. 134 (4) din Legea nr. 31/1990, republicata si nu pe baza Standardelor de Evaluare ANEVAR.

Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii cu privire la valoarea societatii precum si considerentele privind valoarea sunt:

- Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport ;

- Valoarea estimata se refera la valoarea capitalului asociatilor;

- Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in raport;

- Valoarea propusa reprezinta opinia evaluatorului.